Χωροτεχνική ΑΤΕ - Τεχνική εταιρεία

GR | EN
 • ΚΤΙΡΙΑΚΑ
  ΚΤΙΡΙΑΚΑ
 • ΟΔΟΠΟΙΙΑ
  ΟΔΟΠΟΙΙΑ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Η εταιρεία, με την σημερινή νομική της μορφή και με τον διακριτικό τίτλο ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1998 και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό 49848/01ΝΤ/Β/01/215.Ο πλήρης τίτλος της Εταιρείας είναι: ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ και στους σκοπούς της περιλαμβάνονται:
Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε μορφής και τύπου έργων στον Ιδιωτικό ή το Δημόσιο Τομέα,τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, περιλαμβανομένων και των σχετικών μελετών, όπου τούτο απαιτείται. 
Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων. 
Η συμμετοχή σε κάθε είδους βιομηχανικές , ναυτιλιακές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

Από τα πρώτα της βήματα και στα πλαίσια της προσπάθειας προς επίτευξη των σκοπών της η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ έθεσε σαν φιλοσοφία της Εταιρείας, τους ακόλουθους, απαράβατους σε κάθε περίπτωση όρους: 
Η ποιότητα του έργου, το κόστος κατασκευής και ο χρόνος περάτωσης δεν είναι απαραίτητα μεγέθη αντιστρόφως ανάλογα αλλά, αντίθετα, αποτελούν ιδιότητες που μπορούν να συνυπάρχουν. 
Η προσπάθεια για ανάπτυξη ,τελειοποίηση της οργανωτικής δομής, εφαρμογής των διαδικασιών,βελτίωση της ποιότητας, διαμόρφωση συνθηκών ασφαλούς εργασίας, τυποποίηση της τεχνογνωσίας και χρησιμοποίηση προηγμένων μέσων εξοπλισμού και μεθόδων στην εκτέλεση των έργων πρέπει να είναι συνεχής. 
Το αίσθημα ικανοποίησης, που δημιουργεί στην Εταιρεία και στο προσωπικό της η επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου, δεν πρέπει να θεωρείται ποτέ λιγότερο σημαντικό από το οικονομικό αποτέλεσμα του έργου. 
Η επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου μπορεί να διασφαλίζεται μόνο από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (φορέας ή ιδιοκτήτης, μελετητές, εργολήπτης, προσωπικό, συνεργάτες,προμηθευτές και υπεργολάβοι). 
Η συνέπεια στην εκτέλεση των έργων , όπως και η ποιότητα κατασκευής, οδηγούν σε μακροπρόθεσμα οφέλη που είναι πάντοτε σημαντικότερα από τα βραχυπρόθεσμα. 

Η πιστή εφαρμογή των θεμελιωδών αυτών αρχών στο διάστημα των τελευταίων 5 ετών, από την πλευρά της Εταιρείας και η αναγνώριση τους από την πλευρά των πελατών της, οδήγησαν τη ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κατασκευαστικών εταιρειών στην ελληνική αγορά και ταυτόχρονα έβαλαν τις βάσεις για την ανάπτυξη της πέρα από τα σύνορα της πατρίδας μας.Άλλωστε η εταιρεία είναι από τις λίγες που έχει καταφέρει και πάρει διαπίστευση κατά ISO 9001:2008 

Η σημερινή θέση της ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ μπορεί να περιγραφεί από τα ακόλουθα συνοπτικά στοιχεία: 
Ασχολείται με την εκτέλεση Ιδιωτικών έργων, κυρίως Οικοδομικών,Ηλεκτρομηχανολογικών και Βιομηχανικών – Ενεργειακών, καθώς και με έργα που ξεφεύγουν από τις κλασικές κατασκευαστικές δραστηριότητες και απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία, όπως:
Τηλεπικοινωνιακά Έργα 
Έργα Υποδομής 
Πληροφορικής 
Λιμενικά έργα 

Ασχολείται επίσης με αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων. 
Έχει μέχρι σήμερα, μεταξύ άλλων, εκτελέσει σημαντικά έργα υψηλής και εξειδικευμένης τεχνολογίας για
λογαριασμό φορέων όπως τα Γενικά Επιτελεία Στρατού και Αεροπορίας, η Γ.Γ.Α., ο Ο.Τ.Ε., Δήμων, Νομαρχιών κα. 

Σε αναγνώριση της ραγδαίας της ανάπτυξης επιλέγει το 2001 από το Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και συμπεριλήφθη στο κατάλογο με τα δέκα καλύτερα Δημόσια Έργα Μελέτης και Κατασκευής (έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Σ.Ε.Φ.Συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων Ελληνικών Κατασκευαστικών Εταιρειών που ενστερνίστηκαν στις αρχές της Ολικής Ποιότητας.Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσιών Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) ,του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕΑ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) και των αντιστοίχων Συνδικαλιστικών Ενώσεων. Σήμερα, με τις συνθήκες αναδιάρθρωσης της κατασκευαστικής αγοράς που έχουν διαμορφωθεί και τα νέα μεγάλα έργα που έχουν προγραμματιστεί, η θέση της ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ είναι πλεονεκτική.Αυτό οφείλεται στο ότι η Εταιρεία , προερχόμενη από μια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης, χωρίς ακόμη να έχει εξαντλήσει το δυναμικό της, διαθέτει σήμερα το απαιτούμενο μέγεθος και έχει ολοκληρώσει την εσωτερικής της οργάνωση, ώστε να μπορεί πλέον να πρωταγωνιστεί στην ελληνική αγορά, αλλά και στην αγορά γειτονικών χωρών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.Σημειωτέον ότι ενώ η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ εκτελεί έργα μεγάλης κλίμακας και υψηλής τεχνογνωσίας στον Ιδιωτικό Τομέα, η συγχώνευση της με την ΜΑΡΜΙΚΑΤ ΕΠΕ, της εξασφαλίζει την συμμετοχή της στα μεγάλα Δημόσια Έργα, καθώς και στα αντίστοιχα Λιμενικά έργα και στα έργα Οδοποιίας. 

Στρατηγική Ανάπτυξης
Κατά την περίοδο 1998-2002 η ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ πέτυχε παράλληλα την αύξηση του κύκλου εργασιών της, τη διεύρυνση της τεχνογνωσίας της και τη βελτίωση του στελεχιακού της δυναμικού. 
Το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία Χαρακτηρίζεται από θετικές προοπτικές, ενώ η Εταιρεία διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση για να διαμορφώσει την κατάλληλη στρατηγική και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

Στόχοι της εταιρείας είναι: 
- Η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά με κύρια όπλα την άριστη ποιότητα κατασκευής και την απόλυτη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης έργων, που στον ιδιωτικό τομέα είναι ιδιαιτέρα σημαντικά. 
- Η ανάπτυξη της σε αγορές του εξωτερικού στις οποίες ακόμη δεν δραστηριοποιείται. 
Στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού για την μελλοντική ανάπτυξη της Εταιρείας , η Διοίκηση της ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, επιδιώκει: 
- Συνεργασία με καταξιωμένες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, καθώς και εξειδικευμένες εταιρείες του εξωτερικού με άμεσο στόχο τη συμμετοχή της σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα. 
- Συμμετοχή στην κατασκευή και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ήπιες μορφές ενέργειας.- Συμμετοχή σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα μεγάλης χρονικής περιόδου εκμετάλλευσης. 
- Συμμετοχή στην κατασκευή και εκμετάλλευση λιμενικών εγκαταστάσεων προώθησης τουρισμού. 
- Περαιτέρω συμμετοχή σε έργα υψηλής τεχνολογίας με έμφαση στα τηλεπικοινωνιακά έργα και έργα υποδομής πληροφορικής. 

Σημειώνεται ότι ήδη η Εταιρεία δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία, τεχνογνωσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διεκπεραίωση εξειδικευμένων έργων αυτής της κατηγορίας.

Νέα

 • 5/6/2014
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • 5/6/2013
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ