Χωροτεχνική ΑΤΕ - Τεχνική εταιρεία

GR | EN

Υπηρεσίες

Η Διοίκηση της Εταιρείας στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας της για την ορθολογικότερη και πιο αποτελεσματική διάρθρωση των υπηρεσιών της, έχει εφαρμόσει ένα σύγχρονο και λειτουργικό οργανόγραμμα με σαφείς και διακριτές γραμμές αρμοδιοτήτων και ευθυνών.
Το οργανόγραμμα αυτό προβλέπει τις ακόλουθες Διευθύνσεις που αναφέρονται στη Γενική Διεύθυνση:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει:
Την υπηρεσία Ποιοτικού Ελέγχου, με αντικείμενο την πιστοποίηση τήρησης των διαδικασιών ποιότητος.
Την υπηρεσία Προσωπικού, με αντικείμενο τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
Την υπηρεσία Μηχανογράφησης, με αντικείμενο τις μηχανογραφικές εφαρμογές και τη διαχείριση του διαθέσιμου λογισμικού.
Την υπηρεσία Δημοσιών Σχέσεων.
Τη Νομική υπηρεσία, με αντικείμενο τη Νομική υποστήριξη και την εποπτεία και διεκπεραίωση Νομικών θεμάτων.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει:
Το Λογιστήριο, με αντικείμενο την τήρηση των λογιστικών λογαριασμών και την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας.
Την υπηρεσία Οικονομικού Προγραμματισμού, με αντικείμενο τη χρηματοοικονομική ανάλυση και τον ταμειακό προγραμματισμό.

Εμπορική Διεύθυνση που περιλαμβάνει :
Την υπηρεσία Πωλήσεων, με αντικείμενο την έρευνα αγοράς (πωλήσεις), την κοστολόγηση, τη σύνταξη προσφορών και συμβάσεων έργων.
Την υπηρεσία Προμηθειών, με αντικείμενο την έρευνα αγοράς (αγορές), τις προμήθειες και τη σύνταξη συμβάσεων προμηθειών ή υπεργολαβιών.

Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων που περιλαμβάνει :
Την υπηρεσία Κατασκευών, με αντικείμενο τη διοίκηση , το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των έργων που εκτελεί η Εταιρεία.
Την υπηρεσία Μελετών, με αντικείμενο την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, τον έλεγχο και τη σχεδίαση τους.